Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van La Tulipe Jaune Vof.
geldig vanaf 1 november 2016, laatst gewijzigd op 25 mei 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar als PDF op de volgende link: Algemene Voorwaarden La Tulipe Jaune

Inhoudsopgave:

1 - Definities
2 - Identiteit van de ondernemer
3 - Toepasselijkheid
4 - Aanbod
5 - Prijzen, looptijd en aanbiedingen
6 - Herroepingsrecht
7 - Levering
8 - Betaling
9 - Gegevensbeheer en Privacy
10 - Conformiteit en garantie
11 - Overmacht
12 - Aansprakelijkheid
13 - Eigendomsvoorbehoud
14 - Klachtenregeling
15 - Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de (niet-)natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de leverancier

Bestelling: een opdracht door de afnemer aan de leverancier tot het leveren van zaken, al dan niet via elektronische weg geplaatst

Dag: kalenderdag

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Fabrikant: hij die door de leverancier aangeboden producten vervaardigt

Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan de afnemer aanbiedt

Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

2. Identiteit van de leverancier

Naam                                    : La Tulipe Jaune Vof. (hierna: La Tulipe Jaune)
Vestigingsadres                   : Rooseindsestraat 37-E, 5705 BP Helmond
Telefoonnummer                : 0492 – 792 492 (tijdens kantooruren)
Internetadres                       : www.tulipejaune.nl
E-mailadres                          : [email protected]
KvK-nummer                        : 549.99.588
Btw-id.nummer                   : 8515.23.225.B01

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van La Tulipe Jaune en op iedere tussen La Tulipe Jaune en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van La Tulipe Jaune. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.
3.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij/zij kennis heeft genomen van de leverings- en betalingsvoorwaarden en daarmee akkoord gaat. La Tulipe Jaune behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
3.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door La Tulipe Jaune erkend.

4. Aanbod

4.1. Het aanbod is vrijblijvend. La Tulipe Jaune is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.2. Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden La Tulipe Jaune niet en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.3. Alle afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Alle afbeeldingen, alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van La Tulipe Jaune gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Op alle afbeeldingen, zoals foto’s, logo’s, etc. rust copyright en mogen niet door derden gebruikt worden.
4.4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5. Prijzen, looptijd en aanbiedingen

5.1. Alle prijzen van het aanbod zijn in Euro's en exclusief 21% BTW voor non-foodproducten en exclusief 6% BTW voor foodproducten, tenzij deze foodproducten van overheidswege zijn belast tegen het algemene tarief. Overige heffingen, zoals bijvoorbeeld Bijzondere Verbuiksbelasting en Accijnzen, zijn in de aangeboden prijzen begrepen. Over de bijdrage in de verzendkosten wordt BTW berekend (21%).
5.2. Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3. Prijzen worden binnen de looptijd van het aanbod niet gewijzigd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
5.4. De looptijd van het aanbod wordt éénmaal per jaar vastgesteld, uiterlijk op 1 april van ieder kalender-jaar.
5.5. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanbiedingen van La Tulipe Jaune gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5.6. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de afnemer, behoudt La Tulipe Jaune zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. La Tulipe Jaune kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
5.7. Mondelinge toezeggingen verbinden La Tulipe Jaune slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5.8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

6. Overeenkomst/bestelling

6.1. Een overeenkomst tussen La Tulipe Jaune en de afnemer komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
6.2. Een bestelling zal tenminste een totale waarde van bestelde non-foodartikelen vertegenwoordigen van € 200 of van € 300 bestelde foodartikelen, tenzij partijen anders overeenkomen. Een bestelling van non-foodartikelen en food-artikelen kan niet worden gemengd.
6.3. La Tulipe Jaune behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Ook de toegang tot het electronische systeem van aanbod kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, dan wel worden geblokkeerd als daartoe aanleiding bestaat.
6.4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft La Tulipe Jaune passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web-omgeving.

7. Levering

7.1. Levering geschiedt af magazijn van de leverancier.
7.2. Levertijden zijn indicatief en geven geen recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is.
7.3. La Tulipe Jaune zal bestellingen ten hoogste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
7.4. De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld.
7.5. De leverancier kiest de distributie die voor de aard van de te leveren artikelen het meest geschikt is.
7.6. Indien de zaken worden bezorgd bij de afnemer is de leverancier gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Leveringen van non-food producten zijn franco aan huis van de afnemer, of op een door hem aangegeven adres binnen Nederland of België, vanaf € 300 bestelde zaken en food-producten vanaf € 500. Een levering kan niet gemengd worden. Enkele producten zijn uitgesloten van franco levering zoals kaarsen en grootverpakkingen.

8. Betaling

8.1. Bij de levering wordt een factuur uitgereikt, dan wel op verzoek elektronisch toegezonden.
8.2. De afnemer die voor een eerste maal een bestelling plaatst ontvangt een proforma-factuur waarvan na ontvangst van de betaling de zaken zullen worden geleverd. Dit geldt ook voor een afnemer waarbij eerder is gebleken dat de algemene voorwaarden niet worden nageleefd. Ook zal vooruitbetaling worden gevraagd indien een bestelling onder het franco leveringsbedrag blijft (zie 7.6.), tenzij de leverancier besluit hiervan af te zien.
8.3. De factuur omvat de beschrijving van de geleverde zaken en de prijzen, alsmede de verschuldigde BTW en bezorgkosten.
8.4. De afnemer verplicht zich het totaal verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na de (proforma-)/factuurdatum over te schrijven op een door de leverancier aangegeven bankrekening, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
8.5. Indien betaling uitblijft is La Tulipe Jaune gerechtigd incasso in te stellen waarvoor de gemaakte kosten voor rekening van de afnemer komen. Voor deze incasso worden alle bij de leverancier bekende gegevens van de afnemer gebruikt om deze te doen slagen.
8.6. Zolang betaling uitblijft zullen geen nieuwe leveringen plaatsvinden.

9. Gegevensbeheer en Privacy

9.1. Indien de afnemer een bestelling plaatst bij de leverancier, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand en de boekhouding van La Tulipe Jaune. La Tulipe Jaune houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) van toepassing is. Onze Privacyverklaring die op grond van deze verordening is opgesteld maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en is raadpleegbaar onder een eigen kopje in de voet van onze website en via deze link: Privacyverklaring La Tulipe Jaune
9.2. La Tulipe Jaune respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. De website is beveiligd met een standaard SSL-certificaat, dat u kunt herkennen aan een grijs slotje in de browserregel.
9.3. La Tulipe Jaune maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst of nieuwsbrief. Elke mailing of brief bevat instructies om de geadresseerde van deze lijst te verwijderen.

10. Conformiteit en Garantie

10.1. La Tulipe Jaune staat garant dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken binnen 72 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan de leverancier ([email protected]). Terugzending van producten kan alleen in overleg en dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
10.3. Indien klachten van de afnemer door de leverancier gegrond worden bevonden, zal La Tulipe Jaune de geleverde producten naar keuze van de afnemer kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van La Tulipe Jaune bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van La Tulipe Jaune) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van La Tulipe Jaune gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van La Tulipe Jaune voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10.4. La Tulipe Jaune is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de afnemer of diens personeel.
10.5. Deze garantie geldt niet indien:
a) en zolang de afnemer jegens La Tulipe Jaune in gebreke is
b) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken
c) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van La Tulipe Jaune en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

11. Overmacht

11.1. La Tulipe Jaune is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door fabrikanten en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, terrorisme, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van La Tulipe Jaune alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3. La Tulipe Jaune behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is La Tulipe Jaune gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4. Indien La Tulipe Jaune bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

La Tulipe Jaune is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website, of neem voor gebruik contact met La Tulipe Jaune op om te worden geïnformeerd.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Eigendom van alle door La Tulipe Jaune aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij de leverancier zolang de afnemer de vorderingen van La Tulipe Jaune uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van La Tulipe Jaune wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.3. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan La Tulipe Jaune of een door de leverancier aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin La Tulipe Jaune haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
13.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht La Tulipe Jaune zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.5. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan La Tulipe Jaune.

14. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij La Tulipe Jaune, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
Bij La Tulipe Jaune ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door La Tulipe Jaune binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen La Tulipe Jaune en een afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant kennis, tenzij de leverancier er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

 

© Copyright 2024 La Tulipe Jaune - Powered by Lightspeed